KÖYKAL (KÖyde Yaşam KALitesini artırma) PROJESİ:

VAKFIN AMACI: İnsan ve toplumun; yaşam, duyarlılık, eğitim, sorumluluk, hizmet bilincini ve kalitesini yükseltmektir. İnsanlığın uzlaşma, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi yüksek evrensel değerleri hayata geçirmiş bilinçli bir topluma kavuşabilmesi için hizmet etmek ve bu ideali benimseyen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ulusal ve evrensel barışa katkıda bulunmaktır.

Bu kapsamda hazırlanan projelerden biri de seçilen bir köyde yaşam kalitesini arttırma amacıyla hazırlanan ve uygulanan Köykal Projesi’dir.

Bu amaçla gezilen 23 köy arasından seçilen Hisarköy Kırıkkale ili Yahşi han ilçesine bağlı Ankara’ya 55 km mesafede Balaban Vadisi’nin içinde yer almaktadır. 75 haneli köyde 350 kişi yaşamaktadır. Edige, Deliler, Kuşcuali, Taburlar, Kılıçlar, Süleymanlı, Y.Kamışlar ve A.Kamışlar gibi köylerle komşudur.

KÖYKAL PROJESİ AMACI: Mevcut altyapısını değerlendirerek Hisar köyünü ekonomik sosyo-kültürel ve çevresel-mekansal yönden iyileştirmek köyden kente göçü önleyecek nitelikte “yde Yaşam Kalitesinin yükselmesi”ne öncülük ederek Türkiye’de örnek bir çalışma oluşturmaktır.

PROJENİN STRATEJİSİ: Girişimcilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel almak. Kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini esas almak.

PROJENİN HEDEFLERİ:

 • Vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak.
 • Köy halkının kendine olan güvenini yükseltmesine zemin hazırlamak.
 • Köyü mevcut doğal kaynaklarını ve toplumsal değerlerini bozmadan güzelleştirmek.
 • Köy halkına mesleki beceriler kazandırarak köy halkını hem üretici hem de Pazar bulucu hale getirmek için zemin hazırlamak.
 • Doğal kaynakların ekolojik dengelerin korunması ve bozulan doğal dengelerin yeniden oluşturulması yerleşim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak. Böylece köyde Yaşam Kalitesini yükseltmek.

Projenin hedefleri, yukarıda sözü edilen ihtiyaç konularını 3 temel başlık altında toplayarak, köyün  toplam yaşam kalitesini yükseltebilmek için öncelikle mevcut;

 1. Ekonomik (E),
 2. Sosyo-Kültürel (SK) ve
 3. Çevresel-Mekansal (ÇM) boyutları değerlendirip detaylandırmak ve bu hedeflere gerekli çözüm önerileri oluşturarak proje misyonunun gerçekleşmesini sağlamaktır.

PROJENİN YAPILANMASI: Proje Yürütme Kurulu çalışma grupları köy temsilcileri ve danışmanlardan oluşan yaklaşık 40 kişilik gönüllü bir ekip bu projede çalışmıştır.

PROJE ORTAKLARI; Proje üçlü sektörün (Sivil Toplum Kuruluşlar + İş Sektörü + Kamu Sektörü) işbirliği ve birlikteliği gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşımın projenin başarısında çok önemli bir yeri olduğu gözlemlenmiştir.

PROJENİN SONLANMASI:
PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI: Üç temel başlık altında birçok alt kalem olmasına rağmen özet olarak;

 • Yol yapıldı.
 • Kütüphane kuruldu.
 • Organik tarım başlatıldı.
 • Kooperatif kuruldu.
 • Sağlık ocağına donanım sağlandı ve sağlık günleri düzenlendi.
 • Yetişkin eğitimleri gerçekleştirildi.


KÖYKAL Projesi Bitirme Özeti: 

Kırıkkale/Yahşihan’a  bağlı Hisarköy’de  2000 yılında başlayan Köykal Projesi 2003 yılı sonunda bitirilmiştir. Proje süresince Hisarköy’de halkla birlikte çalışılmış ve projenin hedefleri yapılabilirlik ilkeleri göze alınarak zaman zaman güncelleştirilmiştir.

Çalışma Grupları                        Planlanan   Gerçekleşen

 1. Ekonomik Kalkınma için            6 hedef    6 hedef
 2. Sosyo-Kültürel Yapılanma için  12 hedef  10 hedef
 3. Çevre-Mekansal Yenilenme        8 hedef    8 hedef

Proje Sonrası Çalışmalar: Proje ayrıca “21. Yüzyılda Kırıkkale” Sempozyumunda Kırıkkale’lilere, “Türkiye Sorunlarına Çözüm V.” Konferansı ile tüm Türkiye’ye tanıtılmıştır. Proje ve Hisarköy yerli ve yabancı basında ve bazı televizyon kanallarında yer almış ve başarılı örnek bir proje olarak kullanılmıştır. Proje değerlendirme sonuç raporu diğer projelere örnek olması için Valiliğe sunulmuştur.

Hisarköy; önce Kırıkkale ilinde daha sonra da İç Anadolu Bölgesinde “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” programına katılmış ve birinci olmuştur.

Köykal Proje özet sonuç raporu (PDF)

Köykal Projesi Tanıtım POSTERİ DETAYLI

Köykal Projesi Tanıtım POSTERİ